VASÁRNAP. SUNDAY.


Az egyes napok workshopjainak és prezentációinak leírásai napokra bontva is elérhetőek.

A teljes 3 nap programjainak áttekintése ITT olvasható.

PROGRAM

Descriptions of the workshops and presentations are available here according to different days.

The overview of whole 3 day conference you can read HERE.

PROGRAM


Közösségi “Jó Reggelt!” programok – workshopok és well-being programok

/ Social  Morning Programs – workshops and well-being

(7.30 – 8.30)


  • Bodrogi Endre (Hu) – JÓGA gyakorlás
  • Gruber Cecilia (Hu) – “Botkóstoló” – Nordic Walking technika és erdei gyakorlás II.
  • Reggeli / Ébresztő / Átmozgató játékok a szabadban

  • Bodrogi Endre (Hu) – YOGA exercise
  • Gruber Cecília (Hu) – “Stick-Tasting – Nordic Walking techniques-lesson and practice in the forest II.
  • Morning / Waking-Up / Warmer-Starter Games outdoors


Reggeli  / Breakfast (7.30 – 9.00)

 


Plenáris előadás / Keynote Talk 

nagy előadás / presentation

(9.00 – 9.45)


  • Dr. Stephan Natynczuk (UK) – A tapasztalati tanulás élménye

  • Dr. Stephan Natynczuk (UK) –  An experience of Experiential Education


Szünet / Break   (9.45 – 10.00)


3.1 panel   (10.00 – 11.30)

workshopok és prezentációk / workshops and presentations

 


Stephan Natynczuk (UK) 

Programtervezés és kimenet: a kettő összefügg

Connecting program design and outcomes in experiential learning

A tapasztalati tanulás elképesztően hatékonyan képes segíteni egy változási folyamatot, főleg akkor, ha a feldolgozás világos fókusz és a tanulási tapasztalat megfelelő értékelése mellett történik. Ezen a műhelyen felvázolom a tapasztalati tanulás néhány alapvető aspektusát, hogy aztán ezek mentén mutassak be, tegyek vitatémává vagy emeljek előtérbe számos újító, a vegyes csoportokkal való munkában használt, intervenciós technikát.

Ez a műhely az előadásom témáját bontja ki. Valós példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan kell egy TT programot megtervezni úgy, hogy az a legoptimálisabb úton a várt tanulási kimentet nyújtsa. Olyan résztvevők számára lesz hasznos, akik érdeklődnek a TT holisztikus és inkluzív megközelítései iránt.

Módszer: Frontális és kooperatív technikák vegyesen. A résztvevők aktívan bekapcsolódnak, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 11.30 / 90 perc

Célcsoport: Bárki számára nyitott

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

Experiential Learning can be an immensely powerful approach for helping to facilitate change, especially with clearly focused reflection and discussion of the learning experience. In this workshop I will draw on some fundamental aspects of experiential learning to illustrate, discuss and contrast a number of innovative interventions whilst working with diverse groups of participants.

This workshop develops the theme of my presentation and using real examples explores how to design an EL programme to address and optimise specific learning outcomes. This will be useful to delegates who are interested in holistic and inclusive approaches to EL design.

Method: Combined presentation and audience participation to share thinking and experience.

Time: 3.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target group: Open for all

Language: English (Hungarian translation – as needed)


Paul Hemmelmayr  (Austria)

A szülői munka, mint az Integrative Outdoor-Activities® módszereit alkalmazó terápiás fiú csoportokkal végzett munka sikerességének fontos faktora

Parenting Work as an important factor for success of psychotherapeutic Boy-Group settings with Integrative Outdoor-Activities®

A bemutatott szemlélet egyesíti a családterápiát az akció-orientált csoportfeladatokkal, és sikeresen került alkalmazásra különböző kontextusokban az elmúlt kilenc év során. A bemutatott munka célcsoportja olyan 11 és 15 év közötti fiú gyerekek és kamaszok, akik szociális viselkedésében olyan problémákat tapasztalnak, mint az iskolai kirekesztés, molesztálás, bántalmazás vagy a baráti kapcsolatok hiánya. A workshop célja, hogy bemutassa és alátámassza a szülők és oktatók terápiába való bevonásának pozitív végkimenetel szempontjából való fontosságát.

A családterápia és az akció-orientált csoportfeladatok egy többdimenziós rendszerben gondolkodó keretbe illesztve valósulnak meg 4 hónapon keresztül. Minden fiúval és családjával külön interjú készül a program elején és végén, a szülőket külön is meginterjúvolják a program felénél. Az outdoor csoportfeladatokon 5-8 fiú vesz részt, hétszer két órában.
A kínált workshop során a speciális „szülő-csoport-helyzet” kerül bemutatásra. A szülők/pedagógusok belebújhatnak a gyermekeik szerepébe, és megpróbálhatják az ő szemükön keresztül látni a világot. A „gyerekek” csoportja akció-orientált csoportfeladatokat fog megoldani, majd reflektálnak a „gyermek-tapasztalatokra”, mint szülők/pedagógusok. A módszerrel kapcsolatos tapasztalatok bizonyítják, hogy ez a gyakorlat erősíti a gyermekkel való kapcsolatot, és újfajta látásmódot vagy megértést visz a szülő és gyerek közötti kapcsolatba. A teoretikus rendszerszerű megértésben ez egy akció-orientált módszer, melyet a Mara Selvini által először megfogalmazott körkörös kérdezés inspirált. A fő cél, hogy tisztábbá váljon a szülő és a gyerek közötti cirkuláris kapcsolat, valamint ennek a gyerek viselkedésére/gondolataira/érzelmeire/hiedelmeire gyakorolt hatása. Analitikusan kifejezve, a szülő mentalizációs képességét stimuláljuk. 

Cél: 1. Demonstrálni a szülő és a gyerek közötti kötődés erősítésének hatékonyságát, amikor a gyermekkel való munka során a szociális viselkedésében fellépő problémák mutatkoznak meg. 2. Egy perspektíva-váltást segítő akció orientált módszer megismerése. 3. A fiú- és szülőcsoportokkal szerzett gyakorlati tapasztalatok résztvevőkkel való megosztása.

Először egy rövid prezentációt tartanék a módszerről bent, ezután kimegyünk a természetbe, ahol a résztvevők csoportokat alkotnak, melyekben 11-15 éves gyerekeket/kamaszokat személyesítenek meg. A testünk használatával könnyebben beleélhetjük magunkat egy gyerek szerepébe. Különböző feladatokat oldunk majd meg együtt, melyek után lesz idő és tér reflexióra és megbeszélésre is.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 11.30 / 90 perc

Célcsoport: Célcsoport: Szülők, oktatók, tanárok (pszicho)terapeuták, szociális munkások… Szükséges a gyerekekkel szerzett (munka)tapasztalat. Fizikai képességek: menni, ülni, kapcsolatba kerülni egymással, szabadtéren játszani.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

The presented approach combines systemic family therapy and action oriented group activities and was successfully used in various contexts in over 9 years. The target group of this work are male children and adolescents aged 11 to 15, who experience problems in their social behavior like exclusion from school, mobbing and bullying or a lack of connection with friends.
The aim of the workshop is to present and highlight the importance of the inclusion of parents/educators into the therapy, to achieve positive results.
The combination of systemic family therapy and action oriented group activities is carried out in a multi-systemic-setting for a period of 4 month. In the family setting there are separate interviews with each boy and his family at the beginn and at the end; the parents are interviewed alone in the middle of the programm. About 5-8 boys participate in the outdoor group activities; 7 times for about 2 hours.
In this workshop the special parent-group-setting will be shown. The parents or educators are invited to slip into the role/into the body of their children and try to see the world with their eyes. The group of the “children” will solve action oriented tasks and reflect afterwards the “child-experience” as parents/educators. The experience with this method has shown that this exercise leads to a better contact with the child and brings new insights or understandings in the relationship between parents and children.
In a theoretical systemic understanding it’s an action oriented method inspired by circular questioning first formulated by Mara Selvini/Italy. The main aim is that the circular relatedness between child and parents and the impact of the childs behaviour/thoughts/feelings/believes in the child-parents relationship get clearer.
In an analytic term the skill of mentalization of parents will be stimulated.

Time:  3.1 panel 10.00 – 11.30 / 90 min.

Goal: 1.To demonstrate the usefulness to strengthen the bond between children and their parents, when working with the child shows problems in his/her social behaviour.
2.To get an insight in an action oriented methode to change perspectives.
3.To share the practical experience of working with boy groups and parent groups.

Method: First I would like to give a short theoretical presentation of the whole approach, indoors.
Afterwards we move outside, into the nature, and the participants are asked to form a group in which they act like 11-15 year old children/adolescents. With the use of our bodies it is easier to slip into the role of the child; action oriented tasks will be performed together and in the end there will be time for reflection and discussion

Language: English (Hun translation – as needed)


Pappné Németh Tünde – Scheitler Adrienn (Hu)

Fedezzük fel az erdőt! Az erdő- és élménypedagógia módszerei az erdei iskolai oktatásban

Let’s discover the forest! – methods of forestal- and experiential pedagogy in the forestal school education

A műhely résztvevőit egy rövid elméleti bevezetőt – az erdei iskolák létrejöttének rövid története, és az erdei iskola, mint sajátos tanulásszervezési mód bemutatása – követően egy izgalmas és kalandos erdőfelfedezésre invitálom. Természetismereti és érzékszervi játékok segítségével a résztvevők saját tapasztalataikon keresztül szerezhetnek a már meglévő ismereteik mellé újakat az erdőről. A megismerési folyamatban kiemelt szerepet kap a komplex érzékszervi megtapasztalás (a látás mellett a tapintás, a hallás és a szaglás). A műhelymunka a résztvevők aktivitására, együttműködésére, egyéni és közös cselekvésükre, valamint a megismerési tevékenységre épül. A műhely mottója: „Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel!” (John Muir)

A műhelymunka elején rövid elméleti bevezetőt tartanék kb. 15-20 perc időtartamban, melyben egy történeti áttekintést adnék az erdei iskolák európai és magyarországi kialakulásáról, az erdei iskola fogalmáról, az erdei iskolai oktatás sajátosságairól összehasonlítva a tantermi tanulással.
A műhely további része a megfigyelés, megismerés és játékos tanulás útján történik. A megfigyeléseink helyszíne az erdő lesz. Ahol az adott pillanatban magát megmutató erdő növényeivel, állataival, talajával egyéni, illetve kis csoportos formában játékok és foglalkoztató feladatlapok segítségével ismerkedhetnek meg a résztvevők. A megismerő, felfedező, vizsgáló és élményszerző tevékenység a természetismereti játékokon, feladatlapokon keresztül valósul meg. A megismerési folyamatban kiemelt szerepet kap a komplex érzékszervi megtapasztalás, ezt az érzékszervi játékok teszik lehetővé – pl. fa kérgének vizsgálata tapintással, simogatással, kéregminta készítése róla, jó idő esetén mezítlábas séta az avarban, nesztérkép készítése. Végül néhány alkotó, érzéseinket kifejező játékkal zárul a műhely- pl. versírás, szabadtéri kép készítése.

Módszerek: Az erdei iskola, mint sajátos tanulásszervezési mód bemutatása – történeti háttere, az erdei iskolai oktatás és a tantermi tanulás összehasonlítása, miért, mitől hatékonyabb az erdei iskolai tanulás, mint a tantermi.
Az erdőpedagógia módszertanának, a résztvevők aktivitására és együttműködésére épülő bemutatása.
A műhely célja továbbá, hogy rávilágítson arra is, hogy az erdei iskolai oktató-nevelő munka nemcsak a felnövekvő generációt formálja, hanem az őket nevelő pedagógusokat, és a gyerekeken keresztül a szülőket is.

A műhely időtartamának 90%-ában – 160’ – egyéni és csoportos aktivitásra, cselekvésre épülő, tapasztalati úton történő megismerő, felfedező, vizsgáló, alkotó, kifejező, élményszerző feladatok, természetismereti és érzékszervi játékok.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: A műhely célcsoportja óvópedagógusok, tanítók, tanárok szaktól és előképzettségtől függetlenül.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

After a brief theoretical introduction – about the history of forestal schools and the forestal school as a special educational method – I invite the participants on an exciting and adventurous forest-discovery. With the help of nature science and sensorial games participants can acquire some new information about the forest, through their own experience. In the cognitive process the complex sensorial experience has a key role (besides visual perception there’s also tactile, auditorial and olfactorial). The workshop builds on the participants’ activity, cooperation, individual and common actions and on cognitive activity. The motto of the workshop: „One day in the mountains is worth as much as a mountain of books!” (John Muir)

I begin the workshop with a brief introductory – appr. 15-20 min – about the Hungarian and European history of forestal schools, about the concept of forestal school and about the specialities of forestal school education, in comparison with classroom education. The workshop continues with observation, cognition and playful learning. The place of our observation will be in the surrounding forest. Participants will have the possibility to meet the momentary face of the forest, with its plants, animals, soil, and they will do this individually or in a smaller group, with the help of different games and worksheets. Cognitive, discovering, examining and experiencing activity is realized through nature studying games and worksheets. In the process of cognition the complex sensorial experience has a key role; this is facilitated by sensorial games, eg. examining a tree’s crust by fingering, stroking, making a model of it, and in case of nice weather shoeless walk in leaflitter or making a sound-map. Workshop ends with creative games to express our feelings, eg. writing a poem or drawing an outdoor picture.

Methods: To introduce the special educational method of forestal schools – historical background, comparing forestal school and classroom education, and to find out why forestal one is more effective. Introducing the methodology of forestal pedagogy, building on the activity and cooperation of the participants. Another aim of the workshop is to flash that forestal school teaching and educating form not only the upgrowing generation, but it also forms the pedagogues and parents who deal with the children.

A short presentation in the first part of the workshop – 15-20 min, appr. 10% of the time. In the other 90% – 160’ – cognitive, discovering, examining, creative, expressive, experiencing tasks, nature study and sensorial games, built on individual and group activities, experiential learning.

Time: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 perc / I. rész

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target group of the workshop: kindergarten pedagogues, primary school and other teachers, independently from special field and previous experience.

Language:  Hungarian (English translation – as needed)


Frank J. Grant (UK)

Hogyan segíthet a természetben zajló terápia újra összekapcsolódni az embereknek “töredezett” lelkükkel?

Helping Individuals to Reconnect Their Fractured Souls
through Therapeutic Activities in Nature

Körüljárjuk, hogy mit is értünk “töredezett lélek” alatt, identifikáljuk az életmódbeli jeleket, a viselkedésre és tanulásra kiható trauma-történeteket. Hogyan tartja az egyén vezető magatartásformája ciklikusan a töredezett lelket egy lefelé mutató spirálban, és hogyan segítheti a természet és a természetes környezet az egyént, hogy felismerje azokat az ajtókat, melyeken át kell lépnie, hogy újra egésszé formálhassa a töredezett lelkét? Közösen feltárjuk az “árnyék-én”, a “tükör-kép” koncepcióját: a hitelesség, az önfeltárás, az önmagunk szeretetének és az öntranszformációnak a fejlődését, a “Triverse of life” koncepcióra alapozva. A résztvevőknek NEM kell semmit megosztaniuk a csoporttal – a munkámban alkalmazott “néma csoportmunka” szemlélete szerint.

Sok gyakorló szakember találkozik olyan kliensekkel, akik olyan szituációkban találják magukat, melyekben lelküket töröttnek, beárnyékoltnak vagy darabokban lévőnek érzik. A workshopon bemutatásra kerül, hogyan segíthetik és támogathatják a szakemberek ezen egyéneket a helyzetük megváltoztatásában.

Módszerek: Részvételen alapuló – különböző pszichoterápiás modellek koncepcióinak megismerése, a “beárnyékolt” vagy “törött lélek” jelentésének megértése önmagunkon keresztül, különböző beltéri és kültéri feladatok, melyeket a saját klienseikkel is alkalmazhatnak a résztvevők a további munkájuk során. A “néma csoportmunka” módszerét fogjuk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek nem kell megosztaniuk a személyes történetüket vagy a feladat során tapasztaltakat.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Mindenkinek, aki emberekkel dolgozik.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás nem lesz!)

We will explore what is meant by ‘fractured souls’; identify lifestyle signs; trauma pathways that affect behaviour and learning; how Driver Behaviour becomes cyclical holding the individuals fractured soul in its downwards spiral; and how using Nature and the Natural Environment can equip the individual to identify doorways they need to pass through, to make their fractured soul, whole again.
We will explore the concept of ‘shadow-self’: ‘mirror-image’: anima and animus: the development of authenticity, self-exploration, self-love and self-transformation with an underlying base of understanding the Triverse of life.
Participants DO NOT have to share with the group – this being the ‘Silent Group Work’ approach to my work.

Many practitioners will come across clients who find themselves in situations, where they feel their soul/spirit/sense of being and psyche, is either broken, shattered or in many pieces. This workshop will demonstrate how practitioners can help and support these individuals to turn around their situation.

Participatory – exploration of concepts of various psycho-therapeutic models; using the self to explore the meaning of ‘shattered’ or ‘broken soul/spirit; using several indoor and outdoor exercises to demonstrate ways forward they can use with their clients. We will be adopting the ‘Silent Group-Work’ approach which means that participants do not have to share personal issues or exercise materials.

Time: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 min. / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: Anyone that works with people

Language:  English, we can’t provide Hungarian translation


 

Markus Guttman – Karin Zajec (Austria)

Terápiás túra és sziklamászás az ausztriai Alpokban gyerek- és kamaszcsoportokkal, különös fókusszal a szülők terápiás folyamatba való integrálására – az Integrated Outdoor Activities (IOA®) koncepciója alapján

A therapeutic hiking and climbing tour in the Alps of Austria for children with the focus to integrate parents into the therapeutic process based on the concept of Integrated Outdoor Activities (IOA®)

Az Integrated Outdoor Activities (IOA®) megközelítése azon a feltételezésen nyugszik, hogy az “aktivitásnak” és “bevonódásnak” gyógyító ereje van, amennyiben a gyakorlatok gondosan kerülnek kiválasztásra a résztvevők személyes szükségleteire szabva annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb cselekvőképességet és a maximális önállóságot érjék el mindennapi életükben. A tevékenységek minden esetben fizikai aktivitásra, csoport- és egyéni munkára fókuszálnak, és közösen kerülnek kiértékelésre reflexió és retrospektív feldolgozás keretében. Ez a munkamódszer lehetőséget nyújt a test, a gondolkodás (sprirituális felismerés), az érzelmek (a lélek) és a gyermekek szociális közegének integrációjára.

A workshop bepillantást nyújt egy fiataloknak és szüleiknek szóló túrázó – sziklamászó projekt előkészületeibe. Valójában magunk is a koncepció kidolgozásának folyamatában vagyunk, így a projektcsoport és a felkészülési folyamat első lépéseit lehetőség adódik figyelemmel kísérni. A túrára a fiatalokat és a szüleiket közösen tervezzük elvinni. Az elméleti hátteret kiemelten tárgyaljuk. Ezt követően a napi programok specifikus kérdéseinek és kihívásainak mentén egy tapasztalatcsere keretében a résztvevőknek lehetőségük lesz gyakorlatokat vezetni, amely lehetőség egyébiránt a projektünk résztvevőinek is fel lesz majd kíválva. Közösen megbeszéljük a tréning felépítését, szekvenciáját, játékokat és módszereket arra, hogy a szülőket is bevonjuk a terápiás folyamatba. Lesz továbbá elkülönített gyakorlati idő, mely során szerepjátékra nyílik alkalma résztvevőinknek.

Az egyéneket saját területük szakértőinek tekintjük. A csoport tudástárként szolgál mindannyiunk számára. Tudásmegosztás és tapasztalatcsere történik különböző szakmai csoportok között.

A workshopon tárgyalt témák:

Közösségi folyamatokkal való megbírkózás, mint a bizalom, támogatás, biztonság és kihívás, amelyek mind a fiatalokat, mind a szüleiket napi szinten foglalkoztatják.

A gyermekek és szüleik gyakran feszült mindennapi élete.  “Mire van szükségem ahhoz, hogy jól érezzem magam?”, “Mit kell tennem ahhoz, hogy a mászótársam megbízzon bennem?”, “Mire van szükségem a mászópartneremtől annak érdekében, hogy megbírkózzak a mászás kihívásaival?” tipikus kérdései a terápiás mászó alkalmaknak.

A túra, mint módszer A túra teljesítése a résztvevők számára egy komoly feladat, a fáradtság lelki és testi szinten is kialakul. Érzelmi szintünk összefüggésbe hozása akaraterőnkkel és fizikai képességeinkkel egy mentális képet igényel, melyet a trénerek teremtenek meg a csoport számára. “Hogy tudunk szembeszegülni a hajlandóság hiányával? Egyáltalán elfogadható? Vagy a mentális orientáció csak személyes határainknál történik meg, ahonnan nem tudunk továbblépni?”

A mászás, biztosítás és megfigyelés központi témái minden terápiás mászó alkalomnak. Ezen témák fontosságát mindennapi életük fényében a gyermekekkel és tinédzserekkel reflektív beszélgetés során “fedezzük fel”.

Ismerős szekvenciák vs. új felajánlások. A kialakított szokásokra való támaszkodás elengedhetetlen az új dolgokkal való megküzdésben. A szituációval és a csoporttal összhangban a trénerek megfelelő feladatok elé állítják a résztvevőket

Irodalom

Amesberger, Günter (1992) Persönlichkeitsentwicklung durch Outdoor-Aktivitäten Untersuchung zur Persönlichkeitsentwicklung und Realitätsbewältigung bei sozial Benachteiligten Afra Verlag Frankfurt, Page 232

Kowald Anne-Claire, Zajetz Alexis Konstantin, (2015) Therapeutisches klettern, Anwendungsfelder in der Psychotherapie und Pädagogik, Schattauer Verlag Stuttgart, Germany, page.24 and 98

Sommerfeld, Peter (1993) Erlebnispädagogisches Handeln. (Page 52) Ein Beitrag zur Erforschung konkreter pädagogischer Felder und ihrer Dynamik. Juventa Verlag Weinheim und München

Karin Zajec (2013) Innovation, was kann die Gruppe dafür? „Generationen und Innovationsprozesse“ Page 39

Idő:  3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Szakemberek számára ajánlott, akik csoportokkal, főleg fiatalokkal dolgoznak.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

The approach of the concept of Integrated Outdoor Activities (IOA®) is based on the assumption that “being active” and “engaging” have a healing effect if activities are consciously chosen for each patient in order to achieve the greatest possible capacity to act and a maximum of independence in daily life. Activities are always focused on physical activities and tasks of persons and groups and are evaluated together within the frame of reflection, retrospective thinking. This working method offers the possibility, to integration the body, cognition (spiritual recognition), emotion (the soul, the feeling) and the social conditions of the children.

The workshop provides insights into the prepwork of a hiking-climbing project for youngsters and their parents. We are actually in the preparation of the concept. We plan to do the hike-climbing tour with youngsters and their parents together. First insights in the prepwork of the projectteam are possible. Theoretical backgrounds are highlighted. With reference to specific questions and challenges of daily training, there will be exchange in the group with the opportunity to do some activities, which are also offered to the participants at the project. Together we will discuss training sequences, games, and methods to integrate parents into the therapeutic process. There is a timeslot for a practical experiment; we offer a role-play-game.

We recognize individual persons as experts in their own cause. The group serves as a pool of knowledge for all of us together.
Exchange happens between people of different professional groups.

Themes dealt with in the workshop:

Dealing with social issues such as trust, support, safety, and challenge, which young people and their parents also have to deal with in daily life.

The often strained everyday life of participating children and parents.“What do I need to feel good?”, “What do I need to do for my climbing partner to make him / her trust me?”, “What do I need from my climbing partner to take on the challenge of climbing that route?” are typical questions in a therapeutic climbing session.

Hiking as method Doing the hiking tour is a real effort for the participants. Tiredness develops on the emotional and physical level. Relating the emotional level to one’s willpower and the physical level to the ability of the participants requires a mental image which is created by the trainers for the group. “How do we confront unwillingness? Is it acceptable? Or does mental orientation only take place at our personal limit where we cannot continue?”

Climbing, belaying and observing are central themes in every therapeutic climbing session.
The significance which these themes can have in their everyday lives is “discovered” together with the children and teenagers in reflective conversations.

Familiar sequences versus new offers. Reliance on established habits is necessary to successfully deal with new things. In accordance with the situation of the group, the trainers set appropriate tasks

Literature

Amesberger, Günter (1992) Persönlichkeitsentwicklung durch Outdoor-Aktivitäten Untersuchung zur Persönlichkeitsentwicklung und Realitätsbewältigung bei sozial Benachteiligten Afra Verlag Frankfurt, Page 232

Kowald Anne-Claire, Zajetz Alexis Konstantin, (2015) Therapeutisches klettern, Anwendungsfelder in der Psychotherapie und Pädagogik, Schattauer Verlag Stuttgart, Germany, page.24 and 98

Sommerfeld, Peter (1993) Erlebnispädagogisches Handeln. (Page 52) Ein Beitrag zur Erforschung konkreter pädagogischer Felder und ihrer Dynamik. Juventa Verlag Weinheim und München

Karin Zajec (2013) Innovation, was kann die Gruppe dafür? „Generationen und Innovationsprozesse“ Page 39

Time: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 min. / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: Different professional groups are welcome!

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


 

Horváth-Kovács Ádám – Dobák Eszter (Romania-Hu)

Az Expedíció, mint nevelési eszköz – az Outward Bound módszer lehetőségei, alkalmazása

The educational potential of expeditions – an adaptable tool of Outward Bound courses

Az Expedíció az Outward Bound iskolák egyik, ha nem a legfontosabb alavető eleme. Először az expedíció fogalmát igyekszünk tisztázni, mitől több, mint egy kültéri foglalkozás vagy túra; hogyan és miért képezi részét az Outward Bound metodológiának a hagyomány szerint, milyen alapelveken nyugszik, illetve hogyan használtuk az OBR programjain az elmúlt 24 évben. Később az expedíció alkalmazási területeibe, cél- és környezetspecifikus adaptációs lehetőségeibe, keretezési, szervezési, kiértékelési módjaiba igyekszünk betekintést nyújtani, mielőtt saját élményként is kipróbálhatják a résztvevők.

Résztvevőink egy mini Outward Bound expedíción vehetnek részt a felkészülés fázisától egészen a kiértékelésig, amely után egy interaktív beszélgetés keretében immár saját tapasztalatra alapozva beszéljük át a történteket szervezői szemszögből. Célunk, hogy résztvevőink a workshopunk után használható eszközökkel térjenek vissza, amelyeket rugalmasan adaptálhatnak saját lehetőségeikhez és célcsoportjukhoz.

Cél: A résztvevők megismerhetik az Outward Bound szemléletét, az expedíció módszerét, alkalmazási keretét, előkészítési, kiértékelési és felhasználási lehetőségeit, bővíthetik eszköztárukat – mindezt gyakorlatban.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Előképzettség nem szükséges.
A célcsoportot képzik pedagógusok, túravezetők, trénerek, bárki, aki számára újdonság, vagy kevéssé ismert az (OB) expedíció módszertana és háttere.

Nyelv:  Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

Expeditions are one of – if not the single most – important foundation stones of the Outward Bound approach to education.  The first thing to clarify is the concept – what makes an expedition more than an outdoor activity? We will find answers to why and how it is embedded to Outward Bound traditions, what its principles are and how we have been using it in OBR during the past 24 years. Later we will address the scope of application; the possibilities of adaptation and design regarding specific goals, groups and environments; and finally the potential of framing, setting up and debriefing. On workshop participants gain own experience about all the topic.

Attendants will participate in a mini Outward Bound expedition from the planning phase up until the debriefing, after which we will open a meta level discussion about the experience from the aspect or organizing. Our aim is to provide every participant with useful and flexibly adaptable tools that they can apply in their own working environments

Goal: Participants will be introduced to the Outward Bound approach to education, the methodology of setting up, framing, frontloading and debriefing an expedition and the opportunities to adapt and apply this educational tool – all through personal experience.

Time: 3.1 panel 10.00 – 11.30 (- 13.15) / 180 min. / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: Outdoor enthusiasts (hikers, climbers, kayakers, etc.), Teachers, Educators, Trainers, Practitioners, Academics, etc. No requirements and limitations for participation, only interest and care

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


Egy helyszínen (A) egymás után zajlik  a 3 prezentáció

/  at one location (A) 3 presentations will follow each other

 

A) prezentációk

 

Vaskuti Gergely (Hu)

Élményterápia Srí Lankán – a Chance Program

Adventure therapy on Sri Lanka- Chance Program

A Chance Program egy élményterápiás utazás. Programunkban eddig 54 fiatal vett részt. Az utazás szemléletváltó, személyiségformáló hatása tagadhatatlan. Mi történik, ha a “nehezen kezelhető” kamaszok lába alatt található, megszokott magyarországi talaj változik Ázsia ékszerdobozának, a tarka és lüktető Srí Lanka szigetének talajává? Az előadásunkban a Chance Programot szeretnénk pár szóban bemutatni, majd a 2-3 hónapos élményterápiás utazásaink eseményeiből szemezgetünk.
Eseteteken, történeteken keresztül fogjuk érzékeltetni, hogy milyen szemléletbeli változásokhoz tud vezetni a Vaskuti Pál által megálmodott különleges élményterápia és a találkozás, ismerkedés egy, az európaitól merőben eltérő kultúrával.
Srí Lankán függőségektől szenvedő, rossz társaságba kerülő, áldozattá váló, magatartási zavarokkal küzdő, vagy éppen asperger szindrómával diagnosztizált 7-22 évesek vagyis “Problémás” fiatalok, mentoraikkal és pszichológus vezetőjükkel, kart karba öltve, 2-3 hónapon át dolgozva valami nagyon különlegeset tesznek. A különleges élményterápiás utazáson bizonyítják, hogy nincs reménytelen helyzet, nincs elrontott élet…

Egy olyan új módszertant ismerhetnek meg, ami 80%-os sikerrel oldja meg a hozzá fordulók problémáit. Az általában 7-12 főből álló csoportjaink egy házba költöznek és együtt élnek, emiatt a szerepek kevésbé kötöttek és merevek. Az utazók mindennapi élethelyzetei a közösség előtt zajlanak, így az egyéni változások, problémás helyzetek megoldásai, személyes élmények, igen intenzívek lesznek és magával-ragadó közös élménnyé válnak.
Minden résztvevő fiatallal párban érkezik egy mentor, aki a gondosabb odafigyelést biztosítja és a személyre szabott élményterápiát segíti, és akivel együtt fedezheti fel Srí Lanka szigetének kincseit. A közösségi értékekre építő Chance Program az egyénnek az önismeretszerzés, családoknak a családi dinamikáik feltérképezésének tapasztalati útját nyújtja, ahol a program résztvevői a frissen megszerzett élményeket szakemberek segítségével feldolgozhatják, és azonnal ki is próbálhatják magukat, éles helyzetekben, hogy a turnus után hazaérve magabiztosan tudják alkalmazni otthoni környezetükben is.

Cél: Egy különleges és „nehezen kezelhetőnek” titulált fiataloknál jól működő élményterápiás utazás bemutatása.

Idő: 3.1 panel 10.00 – 10.45 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Mindenkinek.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

The Chance Program is an adventure therapy journey. So far 54 young people have participated in our program. The mentality-shifting, personality-shaping effect of the journey is undeniable. What happens when we change the usual Hungarian scenery for these difficult to handle young people to the jewel-box of Asia, the colorful and vibrant Sri Lanka? In our presentation we would like to introduce the Chance Program in a few words, then provide some examples of the 2-3 months long adventure therapy journey. We will demonstrate through a few cases, stories the kind of shifts in mentality that the unique adventure therapy dreamed by Vaskuti Pál and the encounter with a different culture can lead to. On Sri Lanka, young people between 7 and 22, who got into bad company or became victims, or are suffering from addictions, coping with behavioural problems, or diagnosed with Asperger-syndrome, are doing something very special for 2-3 months together with mentors and psychologist guides. Through their special adventure-therapy journey they prove that there is no hopeless situation, no ruined life.
You can learn about a new methodology that solves the problems of our clients with an 80% success rate. The group – that generally consits of 7-12 members – move into one house and live together, so their roles are less fixed and stiff. The everyday life situations take place in front of the community, and thus they will be very intense and become an engaging common experience. A mentor arrives with each young person who provides the careful attention and the personalised adventure therapy and who helps them to explore the treasures of Sri Lanka. The Chance Program builds on community values and provides a way for the individuals to gain a deeper self-awareness, and for the families a way to map the family dynamics. The participants can process the freshly acquired experiences with the help of professionals, and can try themselves out in real-life situations immediately, which can assure that they can use these confidently at home, after they return.

Goal: Introduction of a unique and successful adventure therapy program for young people “who are difficult to handle”.

Time: 3.1 panel 10.00 – 10.45 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Everyone

Language: Hungarian (English translation – as needed)


Molnár András (Hu)

Az Életet tanuljuk – a zarándoklat mint tapasztalati tanulás

Let’s learn Life – pilgrimage as a form of experiential learning

Életünk út. Valahonnan valahová tart. A zarándoklat ennek a modellje és szimbóluma. Amit a zarándokútra való elindulás kapcsán, az úton lét és a megérkezés során átélünk, mind vonatkoztatható az életünkre. A zarándoklat akkor éri el igazi célját, ha nem marad meg csupán egy jó élmény vagy program szintjén, hanem elmélyíti ezt a vonatkozást és megnyit valami magunknál több felé, egy valódibb találkozásra a világgal, önmagunkkal és másokkal, végső soron a valódi spiritualitás és a természetfeletti irányába. Kiszakadva a hétköznapokból, megtapasztaljuk többek közt a változatosságot, a találkozásokat, a befogadottságot, a segítőkészséget, a természet szépségét, a világ és az ember múlandóságát, a saját korlátainkat és hogy ezek ellenére mégis van tovább. Mindebből hazahozva, immár más szemlélettel, tudatosabban, nyitottabban és be- ill. elfogadóbban, a lényegre irányulva és lelkibb emberként élhetjük tovább az életünket a hétköznapokban. A tudatosan bejárt út, a megszerzett élmények és az elvégzett rituálék nagy hatással lehetnek későbbi hétköznapjainkra, amikhez mint biztos pontokhoz lelkiekben visszatérhetünk és erőforrássá válhatnak számunkra. Így válik a zarándokút az Életnek (és végső soron a halálnak is) tapasztalati tanulásává.

Előadásomban – merítve saját tapasztalatokból és egyes keresztény lelki írók gyakorlatban is alkalmazható ajánlásaiból – a zarándoklás jelenségét kívánom ilyen szemlélettel bemutatni, keresztény alapokon, színes képekkel, személyes élményekből és az elmúlt 10 év szervezett programjainak élményanyagából merítve; összefüggésben azzal, hogy egy zarándoklat vagy lelki túra vezetője milyen eszközökkel tudja segíteni a résztvevők számára, hogy a közös úton lét valóban tapasztalati tanulás legyen. Fontos, hogy mindenben meghagyjuk a résztvevők szabadságát, s mindez hiteles és egészséges lelkiségi alapokon nyugodjon – ennek egyes szempontjairól is lesz szó. Mindezt úton lévőként, ott ahol most tartok/tartunk, tudva hogy a téma kimeríthetetlen és életünk útja folyamatosan újabb élményekkel és szempontokkal gyarapítja a témát…

Cél: Az előadás betekintést nyújt egy olyan élményanyagba és eszköztárba, aminek évezredes, élő hagyományok és tapasztalatok képezik az alapját, s amely életünk lényegét érinti és közelíti meg. Ebből egyrészt ki-ki saját maga számára is meríthet gondolatokat, reflexiós szempontokat, bármilyen lelkiségi hagyományt követ is; másrészt aki programszervezéssel foglalkozik és járatosabb a spiritualitásban, tippeket kaphat programjainak gazdagítására; harmadrészt pedig saját zarándokút megtételére és annak tapasztalati tanulásként való megélésére inspirálhat.

Idő: 3.1 panel 10.45 – 11.30 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Az előadás univerzális emberi tapasztalatokról és az Életről szól, így bárki számára ajánlható. Főképp azoknak, akik nyitottak vagy szeretnének nyitottabbá válni a lelki dolgok, a spiritualitás hiteles formái felé, akik keresik életük mélyebb értelmét. Ajánlható különösen is olyan, lelkiekben is tapasztalt túravezetőknek vagy programszervezőknek, akik szeretnének valami többletet, valami mélyebbet és személyeset nyújtani a pillanatnyi élménynél, amit mindenki a saját életére vonatkoztathat és dolgozhat vele; valamint olyan embereknek, akikben felmerült a hétköznapokból való kiszakadás és az életük egészére való ránézés szándéka és ennek formájaként szívesen kelnének egy zarándokútra, amit minél gyümölcsözőbben szeretnének megélni.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

Our life is a path. It leads from somewhere to somewhere. A pilgrimage can represent as model and symbol of life. What we experience from the departure till the arrival to the destination can be applied to our lives. A pilgrimage can reach its real purpose if it does not remain only a good experience or a program, but it could deepen this aspect, and open up towards to something more, towards to a more real encounter with the world, with ourselves and with others, and ultimately, towards to the true spirituality and the supernatural. By breaking away from everyday life, we can experience the diversity, the encounters, the acceptance, the helpfulness, the beauty of nature, the transience of the world and humanity, our own limitations and eventually we can experience that in spite of all these, it is still possible to continue. Bringing all these to home, we could continue our life more consciously, more openly and with more acceptances. The consciously travelled road, the gained experiences and the performed rituals can have a great impact on our daily life and become a resource for us. This way the pilgrimage can become the experimental learning of Life (and ultimately even death).

In my presentation – based on my own experiences (10 years) and following some recommendations of Christian spiritual writers – I’d like to introduce the pilgrimage from the above mentioned perspectives. I’d also like to introduce tools/means that could be useful for the pilgrimage leader to help participants to realize this journey as an experiential learning process. It is important to keep the freedom of the participants, while all these would be authentic and spiritual – these certain aspects will be also discussed. We try to do this, with keeping in mind that we are all on our path that always brings in new and new perspectives and experiences…..

Goal: The presentation provides an insight into experiences and useful tools, which are based on millennial, yet still living traditions, and affects the essence of our life. Everyone could draw some thoughts or reflective aspects irrespectively the spiritual background. On the other hand, those who deal with program planning and have more experience in spirituality, could get tips to enrich his/her own programs. Lastly, it can inspire someone to start a pilgrimage and use it as a form of experiential learning.

Time: 3.1 panel 11.00 – 11.30 / 20 min. + 5-10 min questions

Target Group: This workshop is about the universal human experiences and about the Life itself, therefore it is recommended to anyone. For those, who are open or want to become more open to spirituality, and who are looking for a deeper meaning of life. For those, who have the desire to reflect on their own life and might try to do this in the form of a pilgrimage. It can be also recommended to experienced tour leaders, who want to provide something more, something deeper than just a fun experience.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


Szünet / Break    (11.30 – 11.45)


3.2 panel   (11.45 – 13.15)

workshopok és  prezentációk / workshops and presentations

 


 

Tony Dixon (USA)

Az “Elemi” Tapasztalat

The Elemental Experience

Felfedezni a föld, a víz, a tűz, a szél, az üresség elemeit, és alkalmazni a Ninja Filozófiát, valamint az önmegtartóztatás startégiáit – az aktuális csoportoktól a munkahelyekig bárhol – erről szól majd a workshop.

Aktív, interaktív jelenléttel és részvétellel mindenki megláthatja és megtapasztalhatja, hogyan juthat több hatalomhoz, tudáshoz, kapcsolódáshoz, kalandérzethez és békességhez a saját életében.

Mindenkit szeretettel várok, aki nyitott újabb készségek és perspektívák elsajátítására az általános (egyéni) emberi viselkedéssel, illetve csoportvezetési és szervezeti struktúrákkal kapcsolatban.

Módszerek: Tapasztalati és Rezíliencia modalitások alkalmazása, a Ninja Filozófiájának modellje – kevés prezentációval, több csoportmunkával.

Idő: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90 perc

Célcsoport: Bárkit szeretettel várok, nem szükséges semmilyen előképzettség.

Nyelv: Angol  (Magyar fordítás – szükség szerint)

Explore the elements of earth, water, fire, wind, void and how to apply the Ninja’s philosophy from running groups, to the workplace, and strategies for self preservation. Come ready for an interactive hands on approach to seeing and experiencing how you can have more authority, knowledge, connection, sense of adventure, and peace to your life.

For anyone wanting to learn different skills and perspective of human behavior, running groups, and understanding organizational structures. All levels are welcome.

Methods: Use of experiential and resilience modalities as well as Ninja Philosophy. Group interaction, participation with some lecturing.

Time: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90 min.

Target Group: All levels and abilities.

Language: English (Hungarian translation – as needed)


 

Braun József (Hu)

ITT ÉS MOST – Kompetenciatérkép az élménypedagógiához és kalandterápiához kötődő szakemberek körében – előzetes adatfelvétel, konferencián bemutatott elemzés és diszkusszió, alkalmazási lehetőségek

HERE AND NOW – Competency map for professionals linked to experiential learning and adventure therapy – preliminary data collection, analysis and discussion at the conference and application options

Az élmény-ipar egyik központi „árucikke” a JELEN-ÉLMÉNY.
Olyan történés, amelynek értelme csak itt és most van. Ebben az „itt és most”-ban lehetséges csak a kívánt élményeket meg- és átélni.
A JELEN-ÉLMÉNY esetében is úgy jártunk, mint annyi más esetben, hogy a piac már egy ideje „használja” – de csak annyi tudható magáról a „termékről”, amennyit az üzlet megkíván.
Közel másfél évtizedes kutatómunka eredményeként az MH Líceum Alapítvány munkatársai kidolgozták a KOMPETENCIATÉRKÉP nevű on-line tesztet, amivel a JELEN-ÉLMÉNY sok eleme és azok összefüggései is feltárhatóak.
A konferencia résztvevői számára adott a lehetőség, hogy mélyebben is bepillantást nyerhessenek a JELEN-ÉLMÉNYBE.
Itt és most.

Élményszinten szinte mindenki megélte már, aki vállalt már olyan helyzeteket, melyek messze túl voltak az aktuális komfortzónáján, hogy az erős, impulzív élmények szó szerint ÚJ VILÁGot nyitnak meg a számára.
És sokunkban joggal merül fel az igény: ezt az ÚJ VILÁGot is meg szeretnénk ismerni. Mi, miért és hogyan történik?
Emeljünk ki most egy elemet a sok lehetséges közül: radikálisan megváltozik az érintett személy idő-percepciója. A köznapi, a fizikai, az objektív idő s annak percepciója egyre inkább halványul, s helyét átveszi egy másfajta idő, a SZUBJEKTÍV IDŐ.
A szubjektív idő megjelenésével együtt megjelenik egy új jelenség, az INTENZITÁS. Ez közvetlenül a megéléssel van kapcsolatban, s mégis jellemzője a szubjektív időnek.
Izgalmas, hogy egy együttes élmény-helyzetben, értelemszerűen mindenkiben más és más élmények keletkeznek, különbözik az általuk megélt személyes idő is – és mégis megjelenik e személyes időknek egyfajta „közös tere” is.
Könnyen megérthető, ahogy nő a személyes idő jelentősége egy-egy személy életében, úgy csökken a szokásos szocializációs folyamatok hatása az ő életére (ami konfliktusokhoz vezethet a mindennapokban).
Ahogy csökken a szocializációs folyamatok hatása, úgy erodálódik az ennek során elsajátítható moralitás is. Ez nem vezet amorális állapothoz, mert megjelenik egy másfajta, az érintett személyben „felébredő” moralitás, a SZEMÉLYES MORALITÁS, stb.
A konferencia résztvevőinek felajánlott tesztek kitöltésével ki-ki tükröt kaphat arról, hogy benne milyen kapcsolatban vannak a JELEN-ÉLMÉNNYEL kapcsolatba hozható sajátos tényezők (kompetenciák).
A tesztek kitöltése után megjelenő mintázatok értelmezéséhez a műhely keretében segítséget nyújtunk. A megnyíló ÚJ VILÁGban értelmetlen sztenderdekről beszélni – mint az idő esetén láttuk, ott a megszokottól eltérően vannak a dolgok kapcsolatban. Ha mintázatokról, irányultságokról beszélünk – akkor közelítjük meg talán a legjobban a keresett összefüggéseket.
Az adatok a köznapi világban keletkeznek, s kerülnek rögzítésre. Így a köznapi világban is mód nyílhat pl. a kitöltő személyek átlagos mintázatának elemzésére is.
A kapott mintázatok értékelése gazdagítóan hathat a későbbi megélésekre.

Célja: Jelentős mértékben gazdagíthatja a tapasztalati tanulásban érintettek tudatosítási folyamatait. T.i. túl a megélt élmények szokásos feldolgozásán releváns fogalmakat kínál fel a megnyíló új világban tapasztaltak azonosítására.
Segítséget képes adni az új fogalmak használatbavételéhez, azok segítségével érvényes állítások megfogalmazásához – a történetek mélyebb megértéséhez.

Módszerek: A műhely a Kompetenciatérkép (www.kompetenciaterkep.hu) nevű online teszttel dolgozik – reményeink szerint a konferencia résztvevői által korábban kitöltött tesztek eredményeit felhasználva.
Az arra vállalkozó személyek eredményeit jelző mintázatok értelmezése keretében elidőzünk a feltáruló összefüggések értelmezésein – amihez sok esetben érdemes konkrét megélt élmények felidézése is.

Az Itt és most (Here and Now) teszt azt tudja megmutatni, hogy mennyire fontos a kitöltő számára a jelen megélése, az abban való megmerítkezés.
A Mély kút (Deep Inside) teszt arra adhat választ, hogy a megélt helyzetek hogyan hatnak a kitöltő működésére, ezeket az élményeket hogyan tudja a tudatába emelni, mennyiben finomítják az érzékelését.

Az Ösvény konferencia 2017. tesztcsoportba jelentkezés

magyar nyelvű kitöltők számára ITT ELÉRHETŐ

Ösvény conference 2017. tesztcsoportba jelentkezés linkje angol nyelvet használó számára /

In English languge tests are AVAILABLE HERE

Idő: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90  perc

Célcsoport: Akik úgy jönnek a műhelyre, hogy előzetesen kitöltötték a teszteket, az aközben megélt élményeik révén jó eséllyel tudnak a munkába bekapcsolódni.
Tesztkitöltésre a műhely keretében is sor kerülhet, ha valakinek ott támad erre kedve.
Ahogy a tapasztalati tanulási helyzetekben is mindig szükséges egyfajta elszánás magához a tapasztaláshoz, az élményekhez jutás érdekében – úgy itt is szükséges ugyanaz az elszánás a megértés, a tudáshoz jutás érdekében.

Hasznos lehet, ha a résztvevők közül többen hoznak még laptopot.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

SOON

Time: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90 min

Target Group: Anyone

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Vaskuti Gergely (Hu)

Élményterápia Srí Lankán – Chance ProgramWorkshop

Adventure Therapy in Srí Lanka – Chance Program Workshop

Workshopunkon egy a programban visszatérő esemény feldolgozásának segítségével, a program szellemiségével ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Cél: Egy másfajta szemléletmóddal, egy másfajta tapasztalati tanulási lehetőséggel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Módszer: Csoportos beszélgetés

Idő: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90  perc

Célcsoport: Mindenkit szeretettel látunk

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

In our workshop you can learn about our approach with the help of processing one of the recurring events in our program.

Goal: Participants can learn about a different kind of approach, a different kind of possibility for experiential education.

Method: Group discussion

Time: 3.2 panel 11.45 -13.15 / 90 min

Target Group: Anyone

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Pappné Németh Tünde – Scheitler Adrienn (Hu)

Fedezzük fel az erdőt! Az erdő- és élménypedagógia módszerei az erdei iskolai oktatásban

Let’s discover the forest! – methods of forestal- and experiental pedagogy in the forestal school education

Idő: 3.2 panel (10.00 -) 11.30  13.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 3.2 panel (10.00 -) 11.30  – 13.15 / 180 perc / II. rész

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


Frank J. Grant (UK)

Hogyan segíthet a természetben zajló terápia újra összekapcsolódni az embereknek “töredezett” lelkükkel?

Helping Individuals to Reconnect Their Fractured Souls
through Therapeutic Activities in Nature

Idő: 3.2 panel (10.00 -) 11.30 – 13.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 3.2 panel ( 10.00 -) 11.30 – 13.15 / 180 min. / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time


 

Markus Guttman – Karin Zajec (Austria)

Terápiás túra és sziklamászás az ausztriai Alpokban gyerek- és kamaszcsoportokkal, különös fókusszal a szülők terápiás folyamatba való integrálására – az Integrated Outdoor Activities (IOA®) koncepciója alapján

A therapeutic hiking and climbing tour in the Alps of Austria for children with the focus to integrate parents into the therapeutic process based on the concept of Integrated Outdoor Activities (IOA®)

Idő:  3.2 panel ( 10.00 – ) 11.30 – 13.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

   Time: 3.2 panel ( 10.00 – ) 11.30 – 13.15 / 180 min. / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Horváth-Kovács Ádám – Dobák Eszter (Romania – Hu)

Az Expedíció, mint nevelési eszköz – az Outward Bound módszer lehetőségei, alkalmazása

The educational potential of expeditions – an adatptable tool of Outward Bound courses

Idő: 3.2 panel ( 10.00 -)  11.30 – 13.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 3.2 panel ( 10.00 -)  11.30 – 13.15 / 180 min. / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Ebéd  /  Lunch    (13.15 – 14.15)

 


 

 Záró Ceremónia / Closing Ceremony 

záró gondolatok, interaktív közösségi reflexió /

closing session , interactive community reflection

(14.15 – 15.15)

 


 

 poszt-konferencia / post conference

VASÁRNAP DÉLUTÁN / SUNDAY AFTERNOON

KI AZ ERDŐBE! / LET’S GO into the FOREST!

(15.30 – kb 18.00)

outdoor workshopok, természeti barangolás – kilégzés

/ nature based workshops and free exploratory – digesting and discharging time in nature

 


 

Mihályi Patrícia – Kozár Zoltán (Hu)

Éltető Elemek – kint és bent

Inside Nature – Nature Inside

Az elemek a minket körülvevő világ mindent átszövő őserői. Így a víz, a tűz, a föld, a lég jelen vannak bennünk is. Ők a csont és a vér, a bőr, a hús és a lélegzet. Az elemek átjárnak bennünket, ezek alkotnak minket. Kézzel fogható alkotókövek és archetípusok egyszerre. Útjelzők és tanítók, akik segítenek eligazodni az érzelmek és kapcsolatok néha kaotikus rengetegében. Ha kérjük.
Erdei sétára indulunk, hogy stabil és élő kapcsolatot teremtsünk az elemszellemekkel, és meghallgassuk személyre szóló tanításaikat. A három órás túra egyszerű eszközökkel mutatja be, hogy
– az elemek kimeríthetetlen belső erőforrásaink
– a természet élő lény, akivel élő és gyógyító kapcsolatunk lehet
– felszámolható az elszigeteltség, helyreállítható az ember eredeti kapcsolódása
A túra fizikailag nem megerőltető. Rövid meditációs betétek és egyszerű rituálék sorozata. A résztvevőktől teljes jelenlétet kíván.
A program röviden kitér az indoor alkalmazás lehetőségeire is.

Idő: Extra WS panel 15.30 – 18.00

Célcsoport: Bárki csatlakozhat, aki késznek érzi magát a kalandra és vállalja a belassulást.

Nyelv: Angol  (Magyar fordítás – szükség szerint)

This is a synthesis of short meditations, practical exercices and simple rituals to bring into attention our relationship with the elements of nature. Elements – fire, water, earth, air and ether – are raw the powers of creation, powerful allies, patient teachers. They are the building rocks of our world inside and outside. The practices of Movement Medicine helps us to recognize the inherent bond of us humans and our planet. To reconnect us with nature in and out and to remember our place and the responsibility that comes with it. This will be a deep dive 3-hours. Participants will walk away with personal insights, actual healings and practical knowledge on how to build or strenghten their relationship with the elements of life.

Time: Extra WS panel 15.30 – 18.00

Target Group: Open to anyone who is open to experiment with the slow pace.

Language: English (Hungarian translation – as needed)


 

 

Molnár András J. (Hu)

Csendtúra – a jelenlétet tanuljuk

Silent walk – learn to be present

A műhely célja megismertetni a hallgatósággal a csendtúra módszerét mint a jelenlét és az észlelés, a belső csendre és harmóniára való törekvés, a világ valósága felé való megnyílás eszköze, mely mint tapasztalati tanulás, a hétköznapokban is könnyebbé teszi a dolgok reális érzékelését és a belső stabilitás elérését, a szükségtelen dolgok elengedését. Rövid, néhány km-es gyalogtúrát teszünk a természetben, teljesen csendben (egymással nem beszélünk útközben), próbálva megteremteni és megélni a belső csendet, elengedve gondolatainkat, s figyelni arra ami körülvesz. Útközbeni megállóhelyeken érzékelési gyakorlatokat végzünk, valamint lesz lehetőség személyes elvonulásra és a természettel való “csendes párbeszédre” is; valamint a tapasztalatok egymással való megosztására. A csendtúra megnyit a valóság olyan módon való észlelésére és elfogadására úgy ahogyan van, ítéletek és emberi kategóriák nélkül. A csendtúra spirituális eredetű, eredeti célja segíteni a lelki életre, a nálunknál nagyobb, a természetfeletti felé való megnyílást. A műhely keresztény gyökerű és szemléletű, de nem vallási jellegű, hanem univerzális emberi tapasztalatot kíván közvetíteni, így világnézettől függetlenül bárki számára befogadható, értékes és hasznos. A műhely második és fontos része a tapasztalatok megosztása egymással, melynek során a megosztást mint közösségi kommunikációs formát gyakorolhatjuk, ami a résztvevőknek szabadon lehetőséget nyújt az egymás felé való megnyílásra, egymás meghallgatására. A megosztás mint forma önmagában is értelmezhető, bármilyen közös tevékenység lezárásaként.

A műhely célja bevezetni a hallgatóságot a csendbe, annak lényegi szempontjaiba, aminek egyik – tapasztalati – tanulási eszköze a közös csendes gyaloglás a természetben, megfelelő vezetés mellett. A csend, a figyelem, a jelenlét, az elengedés jótékony hatásai önmagukban is érzékelhetők, továbblépve azonban a csend maga válik tapasztalati tanulássá, amiben megtapasztalom hogy ki vagyok valójában, milyen a világ ami körülvesz, tanulom az elfogadást, a hétköznapi életből való valódi kiszakadást és az azon való felülemelkedést.

Módszer: A műhely egy tájékoztatással kezdődik (kb.20 perc), a csend és a jelenlét lényegéről, a külső és belső csend jellemzőiről, hogy mire és hogyan érdemes törekedni a csendben, a csend elmélyítésében, a gondolatok elengedésében, az érzékelésnél való megmaradásban. A műhely során közösen bejárunk egy körutat a természetben (kb. 5 km, 2 óra), melynek során egyes szakaszokon ill. megállóhelyeken egyéni ajánlott gyakorlatok is lesznek, melyekből mindenki azt és úgy végzi, amihez indíttatást érez; egyet kérünk csak, hogy tartsuk meg a külső csendet, ne zavarjuk egymás csendjét. A műhely végén egy megosztási kört teszünk, amikor mindenki aki szeretne, elmondhat valamit a tapasztalatából vagy kérdést tehet fel a vezetőnek (kb. 30 perc).

Idő: Extra WS panel 15.30 – 18.00

Célcsoport: Nincs speciális célcsoport, ha valaki indíttatást érez a kiírás kapcsán, szeretettel látjuk. Fizikailag fontos, hogy egy közepesen nehéz, néhány km-es erdei turistautat, amiben emelkedők-lejtők váltakoznak, végig tudjon járni normál tempóban a csapattal. Pszichésen szintén szükséges egy alapvető stabilitás, hogy valaki képes legyen megtartani a csendet, legalábbis lényegi elem, hogy erősen eltökélt legyen, hogy kb. 2-3 órán keresztül nem beszél a társaival és kikapcsolja (nem csak lenémítja – legjobb ha el sem hozza) a telefonját. Átlag embernek ez nem valószínű hogy mindez problémát jelent.

Nyelv:  Magyar

The workshop will introduce the Silence walk the Silence walk is a tool to experience the here and now, the inner peace and harmony and to become open to the world’s reality. As a form of experiential learning, it could make the realistic perception of everyday life easier, to reach inner stability and to release of unnecessary things. We will do a short, few-km-long hike in nature, in silence, letting our thoughts go while focusing on what surrounds us. There will be some stops where we will perform some perception exercises, and there will also be opportunity for solo exercises and reflections.

The Silent Walk can open up to the perception and acceptance of the reality as it is, without prejudice and human categories. Silent Walk has a spiritual origin, and its original purpose is to help spiritual life and to open up towards the supernatural. Although it has Christian roots, the workshop is not religious, rather it tries to convey a universal human experience, and thus it is admissible for everyone regardless of ideology, valuable and useful. The second and important part of the workshop is to share experiences with each other. The sharing can be considered as a form of social communication, which provides opportunity for the participants to open up to each other and to listen to each other.

The aim of the workshop is to introduce the essential aspects of silence: the Silent Walk, when we walk together in silence in the nature with proper guidance, is a great experiential learning tool to do so. The beneficial effects of the silence, the attention and being present can be recognized in ourselves, while the silence itself becomes experiential learning: we could experience who we really are, recognize the world that surrounds us, learn to accept and to break away from the everyday life.

Method: The workshop starts with information about the essence of silence and being present, the aspects of the inner and outer silence and about what is worth aiming in silence and how we could achieve it (about 20 minutes). Then we will do together a walk (approx. 5 km, 2 hours). Some exercises will be introduced during the walk, and at certain stops: while doing these exercises it is important to maintain the outer silence and not to disturb each other’s silence. Reflexion will close the workshop (approx. 30 minutes).

Time:  Extra WS panel 15.30 – 18.00

Target Group: There is no specific target group, everyone is welcome. From physical point of view, it is important to be able to walk the planned 5 kms at a normal pace, with the team through a moderately difficult hiking path. From physiological point of view, it is required that someone is able to keep the silence and to be strongly committed to not talk for 2-3 hours. From practical point of view, the mobile phones should be turned off (not just mutes – best if you do not bring it at all). Most likely these requirements won’t be a problem for an average person.

Language: Hungarian


FREE time for walking, exploring in the forests of the neighborhood – maps are provided if needed

(15.30  ->     )